Polityka prywatności

Polityka prywatności
Udostępnianie Twoich danych osobowych nie jest zalecane ustawowo ani umownie, ani też w celu zawarcia umowy, o ile w tekście poniżej
nie podano innych informacji. Nie jesteś zobowiązana/-y do udostępnienia danych. Nieudostępnienie nie pociąga za sobą żadnych
konsekwencji. W odniesieniu do poniższych procesów przetwarzania danych zasada ta obowiązuje tylko w przypadku, gdy niniejszy tekst nie
zawiera odmiennych informacji.
„Dane osobowe” to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanych lub możliwych do identyfikacji osób fizycznych.

Pliki dzienników serwerów
Można odwiedzać nasze strony internetowe, nie podając danych osobowych.
Podczas każdego dostępu do naszej strony internetowej przeglądarka użytkownika przekazuje nam lub naszym dostawcom usług
hostingowych / usługodawcom IT dane dotyczące korzystania, które zapisywane są w danych protokołu (tzw. plikach dzienników serwerów).
Do tych zapisanych danych należy np. nazwa uruchomionej strony, data i godzina uruchomienia, adres IP, przesłana ilość danych i
dostawca wysyłający zapytanie. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 punkt 1 lit. f RODO z tytułu uprawnionego interesu
dotyczącego zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu poprawy naszej oferty.
Dane użytkowników mogą być przy tym ewentualnie przekazywane do państw trzecich poza Unią Europejską; odnośne transfery danych
reguluje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. W razie braku decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony, jak np. w odniesieniu do przekazywania danych do USA, przekazywanie danych opiera się m.in. na
standardowych klauzulach umownych jako odpowiednich gwarancjach ochrony danych osobowych:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_pl

Kontakt

Administrator
Skontaktuj się z nami, jeśli masz takie życzenie. Dane kontaktowe administratora przetwarzania danych znajdują się w naszej stopce
redakcyjnej.

Kontakt z inicjatywy klienta za pośrednictwem e-maila
Jeśli z własnej inicjatywy skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem e-maila, będziemy zbierać Państwa dane osobowe (imię i
nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomości) tylko w takim zakresie, w jakim je Państwo podali. Przetwarzanie danych służy do przetwarzania
Państwa zapytania związanego z kontaktem i udzielenia na nie odpowiedzi.
Jeżeli celem kontaktu jest przeprowadzenie działań przedumownych (np. doradztwo w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie
ofert) lub jeżeli dotyczy on umowy już zawartej między Państwem a nami, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO.
Jeżeli nawiązanie kontaktu następuje z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na
nasz przeważający uzasadniony interes polegający na przetworzeniu Państwa zapytania i udzieleniu odpowiedzi na nie. W takim przypadku,
z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, mają Państwo w każdej chwili prawo wniesienia sprzeciwu wobec opartego
na art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą.
Państwa adres e-mail wykorzystamy tylko w celu przetworzenia Państwa zapytania. Państwa dane zostaną następnie usunięte z
uwzględnieniem ustawowych okresów przechowywania, o ile nie wyrazili Państwo zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.

Gromadzenie i przetwarzanie danych w przypadku korzystania z formularza kontaktowego
Podczas korzystania z formularza kontaktowego pobieramy Twoje dane osobowe (nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomości) tylko w
udostępnionym przez Ciebie zakresie. Przetwarzanie danych dokonywane jest w celu nawiązania kontaktu.
Jeżeli celem kontaktu jest przeprowadzenie działań przedumownych (np. doradztwo w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie
ofert) lub jeżeli dotyczy on umowy już zawartej między Państwem a nami, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO.
Jeżeli nawiązanie kontaktu następuje z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na
nasz przeważający uzasadniony interes polegający na przetworzeniu Państwa zapytania i udzieleniu odpowiedzi na nie. W takim przypadku,
z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, mają Państwo w każdej chwili prawo wniesienia sprzeciwu wobec opartego
na art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą.
Twój adres e-mail wykorzystamy tylko w celu przetworzenia Twojego zapytania. Twoje dane zostaną następnie usunięte, o ile nie wyraziłaś/-
eś zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.

WhatsApp Business
Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem WhatsApp, użyjemy wersji WhatsApp Business firmy WhatsApp Ireland Limited (4
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia; „WhatsApp”). Jeśli znajdują się Państwo poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, usługa ta jest świadczona przez WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA).
Przetwarzanie danych służy do przetworzenia Państwa zapytania związanego z kontaktem i udzielenia na nie odpowiedzi. W tym celu
zbieramy i przetwarzamy Państwa numer telefonu komórkowego zapisany w aplikacji WhatsApp, jeśli został on podany, Państwa nazwisko i
inne dane w zakresie podanym przez Państwa. Do usługi wykorzystujemy końcowe urządzenie mobilne, w którego książce adresowej
zapisane są wyłącznie dane użytkowników, którzy skontaktowali się z nami za pośrednictwem WhatsApp. W związku z tym dane osobowe nie
są przekazywane firmie WhatsApp bez uprzedniej zgody użytkownika udzielonej firmie WhatsApp.
Państwa dane są przesyłane przez WhatsApp na serwery firmy Facebook Inc. w USA.
Jeżeli celem kontaktu jest przeprowadzenie działań przedumownych (np. doradztwo w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie
ofert) lub jeżeli dotyczy on umowy już zawartej między Państwem a nami, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO.
Jeżeli nawiązanie kontaktu następuje z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na
nasz przeważający uzasadniony interes w szybkim i łatwym nawiązaniu kontaktu oraz odpowiedzi na Państwa zapytanie. W takim przypadku,
z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, mają Państwo w każdej chwili prawo wniesienia sprzeciwu wobec opartego
na art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą.
Państwa dane osobowe wykorzystamy tylko w celu przetworzenia Państwa zapytania. Państwa dane zostaną następnie usunięte z
uwzględnieniem ustawowych okresów przechowywania, o ile nie wyrazili Państwo zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych podczas korzystania z WhatsApp można znaleźć na
stronach https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service i https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Konto klienta Zamówienia

Konto klienta

Podczas otwierania konta klienta pobieramy Twoje dane osobowe w podanym tam zakresie. Przetwarzanie danych służy poprawie obsługi
zakupów oraz uproszczeniu procedury realizacji zamówień. Przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 (1) lit. a
DSGVO. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, wysyłając do nas stosowną informację, nie ulega przy tym naruszeniu legalność
dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania. Twoje konto klienta zostanie następnie
usunięte.
Zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przy zamówieniach
Podczas zamówienia zbieramy i przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, jeśli jest to konieczne do realizacji i finalizacji zamówienia oraz
odpowiedzi na zapytania użytkowników. Udostępnienie danych konieczne jest w celu zawarcia umowy. Nieudostępnienie danych uniemożliwia
zawarcie umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 punkt 1 lit. b RODO i jest konieczne do realizacji zawartej umowy.
Dane są przekazywane na przykład wybranym przez użytkownika przedsiębiorstwom wysyłkowym oraz dostawcom dropshippingu, dostawcom
usług płatniczych, oferentom usług związanych z realizacją zamówienia oraz dostawcom usług IT. We wszystkich przypadkach bezwzględnie
przestrzegamy ustawowych przepisów. Zakres przekazywania danych ogranicza się do minimalnego poziomu.
Dane użytkowników mogą być przy tym ewentualnie przekazywane do państw trzecich poza Unią Europejską; odnośne transfery danych
reguluje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. W razie braku decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony, jak np. w odniesieniu do przekazywania danych do USA, przekazywanie danych opiera się m.in. na
standardowych klauzulach umownych jako odpowiednich gwarancjach ochrony danych osobowych:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de

Opinie Reklama

Gromadzenie danych podczas dodawania komentarza
Podczas komentowania artykułu lub wpisu pobieramy Twoje dane osobowe (nazwisko, adres e-mail, treść komentarza) tylko w
udostępnionym przez Ciebie zakresie. Przetwarzanie danych ma na celu umożliwienie komentowania i wyświetlania komentarzy. Wysyłając
komentarz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6
(1) lit. a DSGVO. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, wysyłając do nas stosowną informację, nie ulega przy tym naruszeniu legalność
dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania. Twoje dane osobowe zostaną następnie
usunięte.
W przypadku publikacji Twojego komentarza upublicznione zostaje podane przez Ciebie nazwisko i wskazany przez Ciebie adres emailwypuszczony.
Ponadto, w przypadku dodania komentarza, zostaje zapisany Twój adres IP w celu zapobieżenia nadużywaniu funkcji komentarza oraz
zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informacyjno-technicznych. Wysyłając komentarz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie
przekazanych danych. Przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO. W każdej chwili możesz
wycofać zgodę, wysyłając do nas stosowną informację, nie ulega przy tym naruszeniu legalność dokonanego na podstawie udzielonej zgody
przetworzenia danych do momentu jej wycofania. Twój adres IP zostanie następnie usunięty.

Ocena klientów Käufersiegel
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy narzędzie oceny klientów Käufersiegel firmy Händlerbund Management AG (Torgauer Straße
233 B, 04347 Lipsk). Po złożeniu zamówienia chcielibyśmy Państwa prosić o wystawienie na naszym portalu oceny i komentarza.
W tym celu otrzymają Państwo od nas e-mail, przy czym posługujemy się systemem technicznym dostawcy narzędzia oceny Käufersiegel w
ramach przetwarzania na zlecenie.
Państwa dane są przy tym przetwarzane za Państwa zgodą lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Państwa zgodą, jeśli wyraźnie zgodzili się Państwo na otrzymanie prośby
o ocenę. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę, korzystając z odpowiedniego linku w e-mailu. Nie narusza to zgodności z prawem
przetwarzania danych na podstawie zgody do momentu jej odwołania. Państwa adres e-mail zostanie usunięty z bazy adresów.
Przetwarzanie bez wyraźnej zgody następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z tytułu uzasadnionego interesu dotyczącego zgodnych z
prawdą, zweryfikowanych ocen naszych usług w ramach reklamy bezpośredniej. W tym celu wysyłamy w formie elektronicznej prośbę o
ocenę własnych towarów lub usług, które zostały przez Państwa u nas nabyte. Naszą prośbę przesyłamy na adres e-mail, który otrzymaliśmy
od Państwa w ramach sprzedaży towaru lub usługi. Przesłanie prośby o ocenę następuje pod warunkiem, że nie sprzeciwili się Państwo
wykorzystywaniu Państwa adresu e-mail do tego celu.
Sprzeciw jest możliwy w każdej chwili w formie udzielenia nam stosownej informacji. Dane kontaktowe do wniesienia sprzeciwu
znajdują się w nocie prawnej. Mogą Państwo także skorzystać z przeznaczonego do tego celu linku znajdującego się w prośbie o ocenę.
Nie wiąże się to z żadnymi innymi kosztami, jak tylko kosztami przekazania informacji zgodnie z taryfami podstawowymi.
Dane osobowe zapisane w związku z tym w systemie technicznym narzędzia oceny Käufersiegel są usuwane w terminie 3 miesięcy od
dostawy towaru przewidzianego do oceny.

Opinie klientów Shopauskunft
Na naszej witrynie internetowej korzystamy z narzędzia badania satysfakcji klientów “shopauskunft.de” należącego do Händlerbund
Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig; “Shopauskunft”).
Po złożeniu zamówienia prosimy o zaopiniowanie i skomentowanie dokonanego u nas zakupu. W tym celu wyślemy do Państwa e-mail,
posługując się technicznym systemem bezpiecznego prawnie zapytania o opinię „Rechtssichere Bewertungsanfrage (RBA)”. Przetwarzamy
przy tym dane dotyczące Państwa zamówienia (numer zamówienia / numer rachunku, wartość zakupu i koszty wysyłki) oraz Państwa adres
poczty elektronicznej. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO pod warunkiem udzielenia Twojej wyraźniej
zgody na dalsze przekazywanie danych, które Ciebie dotyczą, oraz otrzymywanie przypomnień w sprawie wyrażenia opinii.
W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, korzystając z odpowiedniego linku w e-mailu lub wysyłając do nas stosowną informację, przy
czym nie narusza to prawidłowości przetwarzania danych dokonywanego na podstawie udzielonej zgody do momentu jej wycofania.
Dalsze informacje o ochronie danych przy używaniu narzędzia Shopauskunft znajdziesz tutaj:
https://www.shopauskunft.de/datenschutz

Logo strony internetowej do celów wyświetlania opinii klientów Google
Na naszej stronie internetowej zintegrowane jest logo strony internetowej do celów wyświetlania opinii klientów Google firmy Google LLC
(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
Integracja logo służy wyświetlaniu liczby i wyniku opinii otrzymanych dotychczas poprzez Google oraz wykorzystywaniu ich w celach
reklamowych. Do celów wyświetlania logo na naszej stronie internetowej, jak również do celów wyświetlania Państwu spersonalizowanych
reklam w Google firma Google stosuje pliki cookie. Może być przy tym przetwarzany oraz przekazywany do Google m.in. Państwa adres IP.
Państwa dane mogą ewentualnie zostać przesłane do USA. Transferów danych do Stanów Zjednoczonych nie reguluje żadna decyzja
Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Przekazywanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych
klauzul umownych jako odpowiednich gwarancjach ochrony danych osobowych; są one dostępne do wglądu na stronie:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/.
Wykorzystanie plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się na podstawie § 15 ust. 3 zdanie 1 TMG (niemiecka ustawa o
mediach elektronicznych). Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na podstawie naszego
przeważającego, prawnie uzasadnionego interesu, który polega na optymalnym promowaniu naszych ofert poprzez przedstawianie
otrzymanych już opinii klientów. Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, jeśli
istnieją powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji. W ustawieniach reklamy w Google mogą Państwo dezaktywować reklamę
spersonalizowaną pod kątem swoich potrzeb. Stosowna instrukcja jest dostępna pod adresem:
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
Alternatywnie mogą Państwo dezaktywować stosowanie plików cookie przez innych
operatorów poprzez wywołanie strony dezaktywacyjnej Inicjatywy Dezaktywacji Sieci Reklamowej (Network Advertising Initiative) pod adresem
https://www.networkadvertising.org/choices/i wdrożenie podanych tam szczegółowych informacji dotyczących OPT-OUT.
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych podczas korzystania z opinii klientów Google można znaleźć na stronach
https://www.google.com/shopping/customerreviews/static/tos/de/1_01_tos.html i
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Moduł OPT-IN opinii klientów Google
Na potrzeby obsługiwania naszej strony internetowej wykorzystujemy narzędzie analityczne do celów wyświetlania opinii klientów Google
firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
Po złożeniu zamówienia prosimy o zaopiniowanie i skomentowanie dokonanego u nas zakupu. W tym celu wyślemy do Państwa e-mail,
posługując się modułem OPT-IN opinii klientów firmy Google. Mogą być przy tym przetwarzane i przekazywane do Google m.in. następujące
informacje: szczegóły zamówienia (np. numer ID zamówienia, kraj dostawy, przewidywana data dostawy, numery GTIN zamówionych
produktów) oraz Państwa adres e-mail. Państwa dane mogą ewentualnie zostać przesłane do USA. Transferów danych do Stanów
Zjednoczonych nie reguluje żadna decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Przekazywanie danych odbywa
się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich gwarancjach ochrony danych osobowych; są one dostępne do
wglądu na stronie: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, pod warunkiem, że udzielili Państwo wyraźniej zgody na dalsze
przekazywanie danych, które Państwa dotyczą, oraz otrzymywanie przypomnień w sprawie wyrażenia opinii. W każdej chwili mogą Państwo
wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość; nie ulega przy tym naruszeniu legalność dokonanego na podstawie udzielonej zgody
przetworzenia danych do momentu jej wycofania.
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych podczas korzystania z opinii klientów Google można znaleźć na stronach
https://www.google.com/shopping/customerreviews/static/tos/de/1_01_tos.html i https://policies.google.com/privacy?hl=de

Wykorzystanie Państwa danych osobowych do przesyłania reklam pocztowych
Wykorzystujemy Państwa dane osobowe (nazwisko, adres), które otrzymaliśmy w ramach sprzedaży produktu lub usługi, do przesyłania
Państwu reklam pocztowych, chyba że wyrazili Państwo sprzeciw wobec takiego wykorzystania. Udostępnienie tych danych jest wymagane
do zawarcia umowy. Nieudostępnienie skutkuje tym, że umowa nie może zostać zawarta.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z przeważającego uzasadnionego interesu polegającego na
reklamie bezpośredniej. W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego wykorzystania Państwa danych adresowych,
wysyłając do nas stosowną informację. Dane kontaktowe do zgłoszenia sprzeciwu znajdują się w stopce redakcyjnej.

Używanie adresu e-mail w celu wysyłania newsletterów
Twój adres e-mail wykorzystujemy niezależnie od realizacji umowy wyłącznie dla własnych celów reklamowych do wysyłki newsletterów, o ile
wyraziłaś/-eś na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO. W każdej chwili
możesz wycofać zgodę, nie ulega przy tym naruszeniu legalność dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do
momentu jej wycofania. W każdej chwili możesz zrezygnować z newslettera, wykorzystując w tym celu odpowiedni link w newsletterze lub
wysyłając do nas stosowną informację. Twój adres e-mail zostanie następnie usunięty z bazy danych.

Używanie adresu e-mail w celu wysyłania reklamy bezpośredniej
Wykorzystujemy Twój adres e-mail, który otrzymaliśmy w ramach sprzedaży towaru lub usługi, do przesyłania drogą elektroniczną reklamy
dotyczącej własnych towarów lub usług, które są podobne do tych, które już nabyłaś/-eś u nas, o ile nie sprzeciwiłaś/-eś się takiemu
wykorzystaniu. Udostępnienie adresu e-mail jest wymagane do zawarcia umowy. Nieudostępnienie skutkuje tym, że umowa nie może zostać
zawarta. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO z uzasadnionego interesu do reklamy bezpośredniej. W
każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw na takie wykorzystanie Twojego adresu e-mail, wysyłając do nas stosowną informację. Dane
kontaktowe do zgłoszenia sprzeciwu znajdziesz w zakładce Impressum.
W tym celu możesz też skorzystać z odpowiedniego linku w emailu reklamowym.
Z tego tytułu nie powstają żadne inne koszty poza kosztami transferu według taryf podstawowych.

Firmy wysyłkowe System gospodarki towarowej

Przekazywanie adresu e-mail firmom wysyłkowym w celu informowania o statusie przesyłki
Twój adres e-mail przekazujemy w ramach realizacji umowy firmie transportowej, o ile wyraziłaś/-eś na to wyraźną zgodę podczas procedury
składania zamówienia. Przekazanie służy informowaniu Cię o statusie przesyłki za pośrednictwem e-maila. Przetwarzanie danych odbywa się
za Twoją zgodą na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, wysyłając do nas lub do firmy transportowej
stosowną informację, nie ulega przy tym naruszeniu legalność dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do
momentu jej wycofania.

Korzystanie z zewnętrznego systemu gospodarki towarowej
W celu realizacji umowy wykorzystujemy system gospodarki towarowej w ramach przetwarzania zlecenia. W tym celu Twoje dane osobowe,
które zostały pobrane w ramach zamówienia, są przekazywane do
WooCommerce Stock Manager

Dostawcy usług płatniczych

Zastosowanie PayPal
Wszystkie transakcje PayPal podlegają deklaracji PayPal o ochronie danych osobowych. Deklarację znajdziesz pod
adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL

Pliki cookie
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które zapisywane są w przeglądarce internetowej,
wzgl. przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeżeli użytkownik wywoła witrynę internetową, w systemie
operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Plik ten zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną
identyfikację przeglądarki podczas ponownego wywołania witryny internetowej.Pliki cookie są zapisywane na Twoim komputerze.
Dlatego masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem tych plików. Dzięki wybraniu
odpowiednich ustawień technicznych na Twojej przeglądarce internetowej otrzymujesz informację przed wstawieniem plików cookie i możesz
decydować o przyjęciu każdego z nich z osobna oraz uniemożliwić ich zapisywanie i przekazywanie danych. Pliki cookie, które już zostały
zapisane, można w każdej chwili usunąć. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku korzystanie przez Ciebie ze wszystkich
funkcji niniejszej witryny internetowej może nie być możliwe w pełnym zakresie.
Pod podanymi poniżej linkami możesz zasięgnąć informacji, w jaki sposób zarządzać plikami cookie (m.in. również je dezaktywować) w
najważniejszych przeglądarkach.

Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technicznie niezbędne pliki cookie
O ile w poniższej deklaracji o ochronie danych osobowych nie podano żadnych innych informacji, aczkolwiek te technicznie niezbędne pliki
cookie stosujemy w tym celu, aby nasza oferta była efektywniejsza, bezpieczniejsza i przyjaźniejsza dla użytkownika. Ponadto pliki cookie
umożliwiają naszym systemom rozpoznanie Twojej przeglądarki również po przejściu na inną stronę oraz oferowanie usług. Niektóre funkcje
naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez stosowania plików cookie. Funkcje te wymagają, aby przeglądarka została ponownie
rozpoznana również po przejściu na inną stronę.
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego nadrzędnego, prawnie uzasadnionego interesu,
polegającego na zapewnieniu optymalnego działania witryny internetowej oraz kształtowania naszej oferty w sposób efektywny i przyjazny dla
użytkownika.
Z przyczyn, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji, w każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się opartemu na art. 6
(1) lit. f DSGVO przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych.

Korzystanie z Consentmanager
Na naszej witrynie internetowej korzystamy z narzędzia zarządzania zgodami użytkowników Consentmanager firmy Consentmanager
AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Szwecja; “Consentmanager”).
Narzędzie to umożliwia odwiedzającym naszą witrynę internetową udzielanie zgody na przetwarzanie danych przez witrynę, w szczególności
wstawianie plików cookie, a także korzystanie z prawa do odwoływania udzielonej już zgody.
Przetwarzanie danych służy do pozyskiwania wymaganych zgód oraz ich dokumentowania i w ten sposób przestrzegania ustawowych
zobowiązań. W tym celu mogą być stosowane pliki cookie. Mogą być przy tym zbierane m.in. następujące informacje i przekazywane do
Consentmanager: data i czas wywoływania strony, informacje o używanej przez Ciebie przeglądarce oraz urządzeniu, z którego korzystasz,
zanonimizowany adres IP, dane opt-in i opt-out. Dane te nie są przekazywane innym osobom trzecim.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu wypełnienia zobowiązania prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Szczegółowe informacje o ochronie danych przez Consentmanager znajdziesz pod adresem: https://www.consentmanager.net/privacy.php

Analiza Śledzenie reklam
Korzystanie z Google Analytics
Na naszej witrynie internetowej korzystamy z usługi analiz internetowych Google Analytics firmy Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Jeżeli Twoje miejsce stałego pobytu znajduje się na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub Szwajcarii, właściwym administratorem Twoich danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin
4, Irlandia).
Google Ireland Limited to przedsiębiorstwo powiązane z Google, które odpowiada za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie
mających zastosowanie ustaw o ochronie danych. Przetwarzanie danych służy analizie tej witryny internetowej i odwiedzających ją osób, a
także do celów marketingu i reklamy. W tym celu, na zlecenie administratora tej witryny internetowej, firma Google będzie korzystać z
pozyskanych informacji dla potrzeb analizy korzystania przez Ciebie z niniejszej witryny w celu sporządzania raportów o aktywnościach na
witrynie oraz świadczenia na rzecz administratora witryny dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i internetu. Zbierane mogą być
przy tym następujące informacje: adres IP, data i godzina wywoływania strony, ścieżka kliknięć, informacje o używanej przez Ciebie
przeglądarce i urządzeniu, z którego korzystasz, odwiedzanych stronach, URL wcześniej odwiedzanej strony (witryna internetowa, z której
nastąpiło przekierowanie na naszą witrynę), dane lokalizacyjne, dokonane zakupy. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach
usługi Google Analytics nie jest kojarzony z innymi danymi przez firmę Google.
Google Analytics wykorzystuje takie technologie, jak pliki cookie, webspace w przeglądarce i piksele śledzące, które umożliwiają analizę
Twojego korzystania z witryny internetowej. Wygenerowane przez nie informacje na temat Twojego korzystania z tej witryny internetowej
trafiają z reguły na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są zapisywane. Anonimizacja IP na tej witrynie internetowej jest aktywna.
Dzięki temu Twój adres IP zostanie najpierw przetworzony przez Google na formę skróconą w obrębie państw członkowskich Unii
Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google
w Stanach Zjednoczonych przesyłany jest pełen adres IP, gdzie następnie jest skracany.
Wykorzystanie plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się na podstawie § 15 ust. 3 zdanie 1 TMG (niemiecka ustawa o
mediach elektronicznych). Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz
przeważający, uzasadniony interes w tworzeniu strony internetowej dostosowanej do potrzeb i ukierunkowanej na cel. Mają Państwo prawo
w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, jeśli istnieją powody wynikające z Państwa szczególnej
sytuacji.
Możesz zapobiec gromadzeniu danych wygenerowanych przez plik cookie i dotyczących Twojego korzystania z witryny internetowej (w tym
Twojego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google. W tym celu wystarczy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki,
która jest dostępna pod poniższym linkiem: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Aby uniemożliwić pobieranie i zapisywanie
danych przez Google Analytics na wszystkich urządzeniach, możesz wstawić plik cookie opt-out. Pliki cookie opt-out zapobiegają pobieraniu
Twoich danych przy odwiedzaniu tej witryny internetowej w przyszłości. Aby było to skuteczne, musisz wstawić plik cookie opt-out we
wszystkich systemach i urządzeniach, z których korzystasz. Jeżeli usuniesz plik cookie opt-out, zapytania będą ponownie przesyłane do
Google. Kiedy klikniesz tutaj, zostanie wstawiony plik cookie opt-out: Dezaktywacja Google Analytics.
Szczegółowe informacje o warunkach użytkowania i ochronie danych osobowych znajdziesz pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/ oraz https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Korzystanie z Facebook Pixel
Na naszej stronie internetowej stosujemy funkcję remarketingu „Custom Audiences” firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto,
CA 94304, USA; „Facebook”).Facebook Ireland i my jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za zbieranie Państwa danych i przekazywanie tych danych do Facebooka, gdy
usługa jest włączona. Podstawą jest umowa między nami a Facebook Ireland w sprawie wspólnego przetwarzania danych osobowych, która
określa odpowiednie zakresy odpowiedzialności. Umowa jest dostępna na stronie https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. W
związku z tym jesteśmy odpowiedzialni w szczególności za wypełnianie obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13, 14 RODO, za
przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa określonych w art. 32 RODO w odniesieniu do prawidłowej technicznej realizacji i konfiguracji
usługi oraz za przestrzeganie obowiązków zgodnie z art. 33, 34 RODO, o ile naruszenie ochrony danych osobowych wpływa na nasze
zobowiązania wynikające z umowy o wspólnym przetwarzaniu. Facebook Ireland jest odpowiedzialny za umożliwienie korzystania z praw osób,
których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO, przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa określonych w art. 32 RODO w odniesieniu do
bezpieczeństwa usługi oraz obowiązków wynikających z art. 33, 34 RODO, o ile naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy obowiązków
Facebook Ireland wynikających z umowy o wspólnym przetwarzaniu danych.
Funkcja ta służy do celowanego kierowania do osób odwiedzających witrynę reklamy dostosowanej do ich indywidualnych zainteresowań w
sieci społecznościowej Facebook. W tym celu na witrynie internetowej został implementowany tag remarketingowy serwisu Facebook.
W przypadku wizyty na witrynie internetowej tag ten umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia z serwerami Facebook.
W ten sposób na serwer Facebook trafiają informacje o tym, które z naszych stron internetowych były przez Ciebie odwiedzane.
Facebook przyporządkowuje te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika na portalu Facebook.
W czasie gdy odwiedzasz portal społecznościowy Facebook, wyświetlane są spersonalizowane reklamy Facebook-Ads, dostosowane do Twoich zainteresowań.
Twoje dane mogą zostać przesłane do Stanów Zjednoczonych.Przetwarzanie danych, w szczególności wstawianie plików cookie, odbywa się za Twoją zgodą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, nie ulega przy tym naruszeniu legalność dokonanego na podstawie
udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania.
Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystania danych przez Facebook, związanych z tym Twoich praw i możliwości ochrony
prywatności znajdziesz we wskazówkach portalu społecznościowego Facebook dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Korzystanie z Google Ads Conversion-Tracking
Na naszej witrynie internetowej stosujemy program reklam internetowych „Google Ads” i w tym zakresie tzw. conversion tracking (śledzenie
konwersji). Google Conversion Tracking to narzędzie analityczne firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA; „Google“).
Jeżeli Twoje miejsce stałego pobytu znajduje się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, właściwym
administratorem Twoich danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited to
przedsiębiorstwo powiązane z Google, które odpowiada za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie mających zastosowanie ustaw o
ochronie danych.
Jeżeli klikniesz ogłoszenie wyświetlone przez Google, na Twoim komputerze zostanie zapisany plik cookie do śledzenia konwersji. Te pliki
cookie mają ograniczony okres ważności, nie zawierają danych osobowych i tym samym nie służą do personalnej identyfikacji. Jeżeli
odwiedzasz określone strony na naszej witrynie internetowej, a plik cookie jeszcze nie utracił ważności, firma Google i my możemy rozpoznać
Twoje kliknięcie na ogłoszenie i przekierowanie do tej strony. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Dzięki temu nie ma
możliwości, aby pliki cookie mogły być śledzone za pośrednictwem witryn internetowych przez klientów Ads.
Informacje, które są gromadzone przy pomocy plików cookie konwersji, służą do opracowania statystyk konwersji. Przy okazji dowiadujemy
się, jaka jest całkowita liczba użytkowników, którzy kliknęli na jedno z naszych ogłoszeń i zostali przekierowani do jednej ze stron opatrzonych
tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak informacji, które umożliwiałyby personalną identyfikację użytkowników.
Twoje dane mogą zostać przesłane do Stanów Zjednoczonych.
Przetwarzanie danych, w szczególności wstawianie plików cookie, odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W
każdej chwili możesz wycofać zgodę, nie ulega przy tym naruszeniu legalność dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia
danych do momentu jej wycofania.
Szczegółowe informacje oraz deklarację o ochronie danych osobowych firmy Google znajdziesz pod adresem:
https://www.google.de/policies/privacy/

Korzystanie z Google AdSense
Na naszej witrynie internetowej korzystamy z funkcji AdSense firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA; „Google”).
Jeżeli Twoje miejsce stałego pobytu znajduje się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, właściwym
administratorem Twoich danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited to
przedsiębiorstwo powiązane z Google, które odpowiada za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie mających zastosowanie ustaw o
ochronie danych.
Przetwarzanie danych służy do wynajmu powierzchni reklamowych na witrynie internetowej i celowanego kierowania do osób odwiedzających
witrynę reklamy dostosowanej do ich indywidualnych zainteresowań.
Przy pomocy tej funkcji osobom odwiedzającym witrynę internetową oferenta będą wyświetlane spersonalizowane, dostosowane do
indywidualnych zainteresowań ogłoszenia reklamowe z sieci Google Display Network. W tym przypadku Google wykorzystuje pliki cookie,
które umożliwiają analizę Twoich odwiedzin strony internetowej.
Informacje wygenerowane przez plik cookie odnośnie korzystania przez Ciebie z tej witryny internetowej trafiają z reguły na serwer Google w
Stanach Zjednoczonych, gdzie są zapisywane. W razie potrzeby Google będzie przesyłać te informacje do osób trzecich, o ile pozwalają na
to przepisy ustawowe lub w przypadku gdy osoby trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google. W żadnym wypadku
Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi Google.
Przetwarzanie danych, w szczególności wstawianie plików cookie, odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W
każdej chwili możesz wycofać zgodę, nie ulega przy tym naruszeniu legalność dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia
danych do momentu jej wycofania.
Szczegółowe informacje oraz deklarację o ochronie danych osobowych firmy Google znajdziesz pod adresem:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/ oraz https://www.google.de/policies/privacy/

Korzystanie z funkcji remarketingu lub „Podobne grupy docelowe” firmy Google Inc.
Na naszej stronie internetowej stosujemy funkcję remarketingu lub „Podobne grupy docelowe” firmy Google LLC (1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
Jeżeli Twoje miejsce stałego pobytu znajduje się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, właściwym
administratorem Twoich danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited to
przedsiębiorstwo powiązane z Google, które odpowiada za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie mających zastosowanie ustaw o
ochronie danych.
Funkcja ta służy analizie zachowania i zainteresowań odwiedzających.
W celu przeprowadzenia analizy korzystania z witryn internetowych, która stanowi podstawę tworzenia ogłoszeń reklamowych nawiązujących
do indywidualnych zainteresowań, firma Google stosuje pliki cookie. Za pomocą plików cookie rejestrowane są wizyty na witrynie
internetowej, jak również zanonimizowane dane dotyczące korzystania z niej. Dane osobowe odwiedzających nie są zapisywane.
Jeżeli następnie odwiedzisz inną witrynę internetową w sieci reklamowej Google Display Network, zostaną Ci wyświetlone reklamy, które z wysokim
prawdopodobieństwem uwzględniają wywoływane wcześniej dziedziny produktów i informacji.
Twoje dane mogą zostać przesłane do Stanów Zjednoczonych.
Przetwarzanie danych, w szczególności wstawianie plików cookie, odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W
każdej chwili możesz wycofać zgodę, nie ulega przy tym naruszeniu legalność dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia
danych do momentu jej wycofania.
Szczegółowe informacje dotyczące usługi Google Remarketing oraz dołączoną do usługi deklarację o ochronie danych osobowych
znajdziesz pod adresem: https://www.google.com/privacy/ads/

Używanie tagu Pinterest
Na naszej stronie internetowej używamy tagu Pinterest firmy Pinterest Europe Limited (Palmerston House, 2nd, Fenian Street, Floor, Dublin
2, Irlandia; „Pinterest”).
Funkcja ta służy do celowanego przyciągania osób odwiedzających stronę z reklamą dostosowaną do indywidualnych zainteresowań w sieci
społecznościowej Pinterest. W tym celu na stronie internetowej został implementowany tag konwersji serwisu Pinterest. W przypadku
odwiedzin strony internetowej tag ten umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia z serwerami Pinterest. W ten sposób na serwer
Pinterest trafiają informacje o tym, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Pinterest przyporządkowuje te informacje do
Państwa osobistego konta użytkownika na portalu Pinterest, kiedy są Państwo zalogowani w sieci społecznościowej. W czasie, gdy
odwiedzają Państwo Pinterest, zostaną Państwu wyświetlone spersonalizowane reklamy promujące, które zostały dostosowane do Państwa
zainteresowań. Jeśli trafili Państwo na naszą stronę internetową poprzez Pin w sieci społecznościowej Pinterest, na Państwa komputerze
zostanie zainstalowany plik cookie do śledzenia konwersji. Te pliki cookie mają ograniczony okres ważności, nie zawierają danych
osobowych i tym samym nie służą do personalnej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony na naszej witrynie, a plik cookie
jeszcze nie wygasł, wraz z Pinterest możemy rozpoznać, że kliknął on na Pin i został przekierowany na tę stronę. Informacje, które są
gromadzone przy pomocy pliku cookie do śledzenia konwersji, służą do opracowania statystyk konwersji i tym samym do optymalizacji naszej
strony internetowej. Mogą być przy tym przetwarzane m.in. następujące informacje: całkowita liczba użytkowników, którzy kliknęli na jeden z
naszych Pinów i zostali przekierowani na naszą stronę internetową, podstrony odwiedzane na naszej stronie internetowej (np. strony z
kategoriami lub produktami), zapytania wyszukiwania na naszej stronie internetowej, zawartość Państwa koszyka, zakończone transakcje.
Państwa dane mogą ewentualnie zostać przesłane do USA. Transferów danych do Stanów Zjednoczonych nie reguluje żadna decyzja
Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Przekazywanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych
klauzul umownych jako odpowiednich gwarancjach ochrony danych osobowych; są one dostępne do wglądu na
stronie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de .
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie § 15 ust. 3 zdanie 1 TMG
(niemiecka ustawa o mediach elektronicznych) w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane za ich
zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody do momentu odwołania.
Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystania danych przez Pinterest, związanych z tym Państwa praw i możliwości ochrony
prywatności są dostępne we wskazówkach Pinterest dotyczących ochrony danych osobowych pod
adresem: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Wtyczki

Korzystanie z Google Tag Manager
Na naszej witrynie internetowej korzystamy z aplikacji Google Tag Manager firmy Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA; „Google“). Jeżeli Twoje miejsce stałego pobytu znajduje się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub
Szwajcarii, właściwym administratorem Twoich danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google
Ireland Limited to przedsiębiorstwo powiązane z Google, które odpowiada za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie mających
zastosowanie ustaw o ochronie danych. Aplikacja ta pozwala zarządzać tagami JavaScript i HTML, używanymi do implementacji w
szczególności narzędzi do śledzenia i analizy. Przetwarzanie danych służy do dostosowanego do indywidualnych potrzeb kształtowania i
optymalizacji naszej witryny internetowej. Sama aplikacja Google Tag Manager nie zapisuje ani plików cookie, ani nie przetwarza danych
osobowych. Umożliwia ona jedynie wywołanie dalszych tagów, które mogą zbierać i przetwarzać dane osobowe. Szczegółowe informacje o
warunkach użytkowania i ochronie danych osobowych znajdziesz pod adresem https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Stosowanie wtyczek społecznościowych
Na naszej witrynie internetowej stosujemy wtyczki sieci społecznościowych. Włączenie wtyczek społecznościowych i odbywające się przy tym
przetwarzanie danych służy optymalizacji reklamy naszych produktów.
Przy włączeniu wtyczek społecznościowych wytwarzane jest połączenie między Twoim komputerem a serwerami oferenta sieci
społecznościowej i wtyczka pokazywana jest przy tym na stronie poprzez informację przesyłaną do Twojej przeglądarki, pod warunkiem
udzielenia przez Ciebie na to wyraźnej zgody. W związku z powyższym do serwerów oferentów przekazywany jest zarówno Twój adres IP, jak
również informacja, które z naszych stron internetowych były przez Ciebie odwiedzane. Dzieje się tak niezależnie od zarejestrowania czy
zalogowania się w sieci społecznościowej. Przekazywanie informacji następuje również w przypadku niezarejestrowanych lub
niezalogowanych użytkowników. W przypadku powiązania z jednym lub z kilkoma kontami w serwisach społecznościowych w tym samym
czasie zebrane informacje mogą być przyporządkowane również do Twoich odpowiednich profili. Podczas korzystania z funkcji wtyczki (np.
uruchomienie odpowiedniego przycisku) do Twojego konta użytkownika przyporządkowywane są także te informacje. Temu
przyporządkowaniu można zapobiec poprzez wylogowanie się z kont mediów społecznościowych przed wizytą na naszej witrynie internetowej i
przed aktywacją przycisków. Przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili
możesz wycofać zgodę, nie ulega przy tym naruszeniu legalność dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do
momentu jej wycofania. Podane niżej sieci społecznościowe są włączone do naszej witryny internetowej za pomocą wtyczek
społecznościowych. Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu gromadzenia i wykorzystania danych oraz związanych z tym Twoich
praw i możliwości ochrony prywatności znajdziesz we wskazówkach operatorów dotyczących ochrony danych osobowych po kliknięciu w link.
Facebook firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
https://www.facebook.com/policy.php
Facebook Ireland i my jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za zbieranie Państwa danych i przekazywanie tych danych do Facebooka, gdy
usługa jest włączona. Podstawą jest umowa między nami a Facebook Ireland w sprawie wspólnego przetwarzania danych osobowych, która
określa odpowiednie zakresy odpowiedzialności. Umowa jest dostępna na stronie https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. W
związku z tym jesteśmy odpowiedzialni w szczególności za wypełnianie obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13, 14 RODO, za
przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa określonych w art. 32 RODO w odniesieniu do prawidłowej technicznej realizacji i konfiguracji
usługi oraz za przestrzeganie obowiązków zgodnie z art. 33, 34 RODO, o ile naruszenie ochrony danych osobowych wpływa na nasze
zobowiązania wynikające z umowy o wspólnym przetwarzaniu. Facebook Ireland jest odpowiedzialny za umożliwienie korzystania z praw osób,
których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO, przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa określonych w art. 32 RODO w odniesieniu do bezpieczeństwa
usługi oraz obowiązków wynikających z art. 33, 34 RODO, o ile naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy obowiązków
Facebook Ireland wynikających z umowy o wspólnym przetwarzaniu danych.
Instagram firmy Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA)
https://help.instagram.com/155833707900388
Pinterest firmy Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA)
https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Stosowanie wtyczek społecznościowych przy pomocy funkcji „Shariff”
Na naszej stronie internetowej stosujemy wtyczki sieci społecznościowych. Aby zapewnić Ci zachowanie kontroli nad Twoimi danymi,
korzystamy z przycisków „Shariff”, które są bezpieczne pod względem ochrony danych osobowych.
Bez Twojej wyraźnej zgody nie utworzą się żadne połączenia z serwerami serwisów społecznościowych i w efekcie żadne dane nie będą
przekazywane.
Przycisk „Shariff” to rozwiązanie stworzone przez specjalistów magazynu komputerowego c’t. Zapewnia ono więcej prywatności w sieci i jest
alternatywą dla zwykłych przycisków udostępniania oferowanych przez serwisy społecznościowe. Więcej informacje na temat projektu Shariff
znajdziesz tutaj https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html .
Po naciśnięciu tego przycisku wyświetla się okno pop-up, w którym można zalogować się w danym serwisie, podając swoje dane. Dopiero po
czynnym zalogowaniu się następuje bezpośrednie połączenie z serwisami społecznościowymi.
Poprzez zalogowanie się wyrażasz zgodę na przekazywanie Twoich danych osobowych danemu operatorowi mediów społecznościowych. W
związku z powyższym przekazywany jest zarówno Twój adres IP, jak również informacja, które z naszych stron internetowych odwiedziłaś/-eś.
W przypadku powiązania z kilkoma kontami w serwisach społecznościowych w tym samym czasie zebrane informacje zostaną
przyporządkowane również do Twoich odpowiednich profilów. Temu przyporządkowaniu zapobiec można tylko poprzez wylogowanie się z
kont mediów społecznościowych przed wizytą na naszej stronie internetowej i przed aktywacją przycisków. Wymienione poniżej sieci
społecznościowe są zintegrowane przy pomocy funkcji „Shariff”.
Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu gromadzenia i wykorzystania danych oraz związanych z tym Twoich praw i możliwości
ochrony prywatności znajdziesz we wskazówkach operatorów dotyczących ochrony danych osobowych po kliknięciu w link.
Facebook firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) https://www.facebook.com/policy.php
Instagram firmy Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) https://help.instagram.com/155833707900388
Pinterest firmy Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Stosowanie wtyczek społecznościowych przy użyciu „rozwiązania 2-kliknięcia”
Na naszej stronie internetowej stosujemy wtyczki sieci społecznościowych przy pomocy „rozwiązania 2-kliknięcia”. Bez Twojej wyraźnej zgody
nie zostaną w tym przypadku utworzone żadne połączenia z serwerami sieci społecznościowych i w efekcie nie dojdzie do przekazania
danych. W przypadku standardowej integracji wtyczek – podczas wywoływania naszych stron internetowych, które zawierają taką wtyczkę – zostaje
nawiązane połączenie pomiędzy Twoim komputerem i serwerami operatorów sieci społecznościowej. Wtyczka zostaje wówczas przedstawiona
na stronie internetowej w formie informacji adresowanej do Twojej przeglądarki. W związku z powyższym do serwerów operatorów
przekazywany jest zarówno Twój adres IP, jak również informacja, które z naszych stron internetowych odwiedziłaś/-eś. Dzieje się tak
niezależnie od tego, czy jesteś zarejestrowana/-y, wzgl. zalogowana/-y w sieci społecznościowej. Również w przypadku niezarejestrowanych
lub niezalogowanych użytkowników następuje przekazywanie informacji. Jeżeli oprócz tego jesteś zalogowana/-y w sieci społecznościowej
Facebook, informacje te zostaną przyporządkowane do Twojego osobistego konta użytkownika. Podczas korzystania z funkcji wtyczek (np.
poprzez naciśnięcie przycisku) również te informacje zostają przyporządkowane do Twojego konta użytkownika, czemu możesz zapobiec
tylko poprzez wylogowanie się przed wykorzystaniem wtyczki. Abyś mógł utrzymać kontrolę nad swoimi danymi, postanowiliśmy najpierw
dezaktywować odpowiedni klawisz. Można go łatwo rozpoznać, gdyż jest podświetlony na szaro. Bez Twojej wyraźnej zgody – w formie
aktywacji przycisku – nie zostanie utworzone żadne połączenie z serwerem sieci społecznościowej i w konsekwencji nie dojdzie do
przekazania danych.
Dopiero gdy aktywujesz przycisk, klawisz, staje się on aktywny (zaznaczony kolorem) i następuje nawiązanie bezpośredniego połączenia z
serwerami sieci społecznościowej.
Poprzez aktywację wyrażasz zgodę na przekazywanie Twoich danych danemu operatorowi sieci społecznościowej. W związku z powyższym
przekazywany jest zarówno Twój adres IP, jak również informacja, które z naszych stron internetowych odwiedziłaś/-eś. W przypadku
powiązania z kilkoma kontami w serwisach społecznościowych w tym samym czasie zebrane informacje zostaną przyporządkowane również
do Twoich odpowiednich profilów. Takiemu przyporządkowaniu możesz zapobiec tylko poprzez wylogowanie się ze swoich kont użytkownika w
sieciach społecznościowych przed wizytą na naszej stronie internetowej i przed aktywacją przycisków.
Wymienione poniżej sieci społecznościowe są zintegrowane przy pomocy funkcji „2-kliknięcia”. Szczegółowe informacje na temat zakresu i
celu gromadzenia i wykorzystania danych oraz związanych z tym Twoich praw i możliwości ochrony prywatności znajdziesz we wskazówkach
operatorów dotyczących ochrony danych osobowych po kliknięciu w link.
Facebook firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
https://www.facebook.com/policy.php
Instagram firmy Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA):
http://instagram.com/legal/privacy/
Pinterest firmy Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA):
https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy
https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data

Korzystanie z Facebook Connect
Na naszej witrynie internetowej korzystamy z funkcji single-sign-on Facebook Connect firmy Facebook Ireland Ltd. (Grand Canal Harbour,
Dublin, D02, Irlandia; “Facebook”).
Facebook Ireland i my jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za zbieranie Państwa danych i przekazywanie tych danych do Facebooka, gdy
usługa jest włączona. Podstawą jest umowa między nami a Facebook Ireland w sprawie wspólnego przetwarzania danych osobowych, która
określa odpowiednie zakresy odpowiedzialności. Umowa jest dostępna na stronie https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . W
związku z tym jesteśmy odpowiedzialni w szczególności za wypełnianie obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13, 14 RODO, za
przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa określonych w art. 32 RODO w odniesieniu do prawidłowej technicznej realizacji i konfiguracji
usługi oraz za przestrzeganie obowiązków zgodnie z art. 33, 34 RODO, o ile naruszenie ochrony danych osobowych wpływa na nasze
zobowiązania wynikające z umowy o wspólnym przetwarzaniu. Facebook Ireland jest odpowiedzialny za umożliwienie korzystania z praw osób,
których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO, przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa określonych w art. 32 RODO w odniesieniu do bezpieczeństwa usługi
oraz obowiązków wynikających z art. 33, 34 RODO, o ile naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy obowiązków Facebook Ireland wynikających
z umowy o wspólnym przetwarzaniu danych.
Funkcja ta umożliwia odwiedzającym witrynę internetową rejestrowanie się na witrynie poprzez ich istniejące już konto na Facebooku.
Przetwarzanie danych służy w celu weryfikacji przy rejestrowaniu się, personalizacji oraz kierowaniu reklamy z uwzględnieniem
indywidualnych zainteresowań. Aby zaoferować tę funkcję na witrynie internetowej, zostaje stworzone połączenie z serwerem Facebooka. W
tym celu stosowane są pliki cookie. Mogą być przy tym zbierane m.in. następujące informacje i przekazywane do Facebooka: adres IP,
informacje o przeglądarce, URL wcześniej odwiedzanej strony (witryna internetowa, z której nastąpiło przekierowanie na naszą witrynę),
dane lokalizacyjne. Dzieje się tak niezależnie od zarejestrowania czy zalogowania się w sieci społecznościowej. Przekazywanie informacji
następuje również w przypadku niezarejestrowanych lub niezalogowanych użytkowników. W przypadku powiązania z jednym lub z kilkoma
kontami w serwisach społecznościowych w tym samym czasie zebrane informacje mogą być przyporządkowane również do Twoich
odpowiednich profili. Temu przyporządkowaniu można zapobiec poprzez wylogowanie się z kont mediów społecznościowych przed wizytą na
naszej witrynie internetowej i przed aktywacją przycisków. Twoje dane mogą zostać przesłane do Stanów Zjednoczonych.
Przy korzystaniu z funkcji single-sign-on profil na Facebooku osoby odwiedzającej witrynę internetową zostaje połączony z kontem klienta na
tej witrynie. Otrzymujemy przy tym poprzez Facebook dane osobowe użytkownika, które zostały przez niego podane w procesie logowania.
Mogą do nich należeć m.in. następujące informacje: nazwisko, adres, publiczne informacje profilowe (np. nazwisko, zdjęcie profilowe, wiek,
płeć), adres e-mail, listy znajomych, dane o lajkach. Przetwarzanie danych, w szczególności wstawianie plików cookie, odbywa się zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na dostosowanym do
potrzeb kształtowaniu naszej witryny internetowej. Z przyczyn, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji, masz w każdej chwili prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Korzystanie z Google reCAPTCHA
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA; „Google”).
Jeśli Państwa miejsce zwykłego pobytu znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, administratorem
odpowiedzialnym za Państwa dane jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). Google Ireland Limited jest
tym samym powiązaną z Google firmą, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych i przestrzeganie mających zastosowanie
przepisów o ochronie danych.
Celem tej funkcji jest rozróżnienie wprowadzania danych przez człowieka oraz przetwarzania automatycznego, maszynowego. W związku z
tym wprowadzone przez użytkownika dane są przesyłane do Google i tam dalej wykorzystywane. Dodatkowo do Google przesyłany jest
adres IP oraz w razie potrzeby inne dane potrzebne firmie Google do realizacji usługi reCAPTCHA. Dane przetwarzane są przez Google na
terenie Unii Europejskiej, a w razie potrzeby także w USA.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 punkt 1 lit. f RODO z tytułu uzasadnionego interesu związanego z ochroną naszej strony
internetowej przed automatycznym szpiegowaniem, nadużyciem i SPAMEM. Z przyczyn, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji,
masz w każdej chwili prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Szczegółowe informacje dotyczące usługi reCAPTCHA firmy Google oraz związanej z nią polityki prywatności znajdują się na stronie:
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html  oraz https://www.google.com/privacy.

Korzystanie z Google invisible reCAPTCHA
Na naszej witrynie internetowej korzystamy z usługi invisible reCAPTCHA firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA; „Google“).
Służy to rozróżnieniu, czy dane zostały wprowadzone przez człowieka czy są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania maszynowego.
Google zbiera i analizuje w tle dane użytkowników, które wykorzystywane są przez invisible reCaptcha w celu odróżniania prawdziwych
użytkowników od botów. W tym celu podane przez Ciebie informacje są przekazywane do Google i tam dalej wykorzystywane. Dodatkowo do
Google przekazywany jest adres IP i w razie potrzeby inne dane potrzebne Google do usługi invisible reCAPTCHA. Dane te są przetwarzane
przez Google w obrębie Unii Europejskiej i ewentualnie także w USA.
Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ochronie
naszej witryny internetowej przed zautomatyzowanym śledzeniem, nadużyciami i spamem. Z przyczyn, które wynikają z Twojej szczególnej
sytuacji, masz w każdej chwili prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f
RODO.
Szczegółowe informacje dotyczące usługi Google reCAPTCHA oraz odpowiednią deklarację o ochronie danych znajdziesz pod adresem:
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html oraz https://www.google.com/privacy .

Wykorzystanie Cloudflare
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Content Delivery Network Cloudflare CDN firmy Cloudflare Inc. (101 Townsend St, San
Francisco, CA 94107, USA; „Cloudflare”). Jest to ponadregionalna sieć serwerów w różnych centrach obliczeniowych, z którymi łączy się
nasz serwer internetowy i za pośrednictwem których dostarczane są określone treści naszej strony internetowej.
Przetwarzanie danych ma na celu optymalizację czasu ładowania naszej strony internetowej i tym samym uczynienie naszej oferty bardziej
przyjazną dla użytkownika.
Mogą być przy tym zbierane m.in. następujące informacje: adres IP, informacje o konfiguracji systemu, informacje o ruchu na i z witryn
klientów (tzw. pliki dziennika serwera).
Państwa dane mogą zostać przesłane do USA.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uzasadnionego interesu polegającego na zaprojektowaniu strony
internetowej, która jest dostosowana do potrzeb i zorientowana na osiągnięcie celu. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną
sytuacją mają Państwo w każdej chwili prawo wniesienia sprzeciwu wobec opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzania
danych osobowych, które Państwa dotyczą.
Dalsze informacje o ochronie danych podczas używania narzędzia Cloudflare znajdują się na stronie https://www.cloudflare.com/de/de/privacypolicy/  .

Wykorzystanie All In One WP Security & Firewall
Na naszej stronie internetowej używamy wtyczki bezpieczeństwa „All In One WP Security & Firewall” firmy Tips and Tricks HQ.
Przetwarzanie danych ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony naszej strony internetowej oraz identyfikację luk bezpieczeństwa. W
tym celu mogą być stosowane pliki cookie, za pomocą których możliwe jest zbieranie danych użytkownika, takich jak adres IP. Dane te są
przechowywane tylko na naszych serwerach. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Wykorzystanie plików cookie lub porównywalnych technologii
odbywa się na podstawie § 15 ust. 3 zdanie 1 TMG (niemiecka ustawa o mediach elektronicznych).
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz nadrzędny
uzasadniony interes w ochronie naszej strony internetowej przed automatycznym szpiegowaniem, nadużyciami i spamem. Mają Państwo
prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, jeśli istnieją powody wynikające z Państwa
szczególnej sytuacji.
Dalsze informacje na temat przetwarzania danych podczas korzystania z wtyczki można znaleźć na stronach
https://de.wordpress.org/plugins/all-in-one-wp-security-and-firewall/ i https://www.tipsandtricks-hq.com/wordpress-security-and-firewall-plugin.

Korzystanie z GoogleMaps
Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji zamieszczania map GoogleMaps firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
Jeżeli Twoje miejsce stałego pobytu znajduje się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, właściwym
administratorem Twoich danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited to
przedsiębiorstwo powiązane z Google, które odpowiada za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie mających zastosowanie ustaw o
ochronie danych.
Funkcja umożliwia wizualne przedstawienie informacji geograficznych i map interaktywnych. Podczas wywoływania stron, na których zostały
zamieszczone mapy GoogleMaps, firma Google będzie pobierać, przetwarzać i wykorzystywać również dane osób odwiedzających witryny
internetowe. W razie potrzeby Twoje dane zostaną przesłane również do Stanów Zjednoczonych.
Przetwarzanie danych, w szczególności wstawianie plików cookie, odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na dostosowanym do potrzeb i zorientowanym na osiągnięcie celu kształtowaniu witryny
internetowej. Z przyczyn, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji, masz w każdej chwili prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystania danych przez Google znajdziesz we wskazówkach Google dotyczących
ochrony danych osobowych pod adresem https://www.google.com/privacypolicy.html . Tam, w centrum ochrony danych, masz również
możliwość zmiany Twoich ustawień, dzięki czemu możesz zarządzać danymi przetwarzanymi przez Google oraz chronić je.

Korzystanie z YouTube
Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji zamieszczania filmów wideo YouTube firmy Google Ireland Limited (Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „YouTube“).YouTube to przedsiębiorstwo powiązane z Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA; “Google”).
Funkcja pozwala wyświetlać na stronie internetowej filmy zamieszczane na YouTube w ramce pływającej (iFrame). Jednocześnie aktywna jest
opcja „Rozszerzony tryb ochrony danych osobowych”. W ten sposób YouTube nie będzie zapisywać informacji o osobach odwiedzających
stronę internetową. Dopiero po obejrzeniu filmu informacje o tym zostaną przekazane do YouTube i tam zapisane. Twoje dane mogą zostać
przesłane do Stanów Zjednoczonych.
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego
na dostosowanym do potrzeb i zorientowanym na osiągnięcie celu kształtowaniu naszej witryny internetowej. Z przyczyn, które wynikają z
Twojej szczególnej sytuacji, masz w każdej chwili prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o
art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystania danych przez YouTube oraz Google, związanych z tym Twoich praw i
możliwości ochrony prywatności znajdziesz we wskazówkach YouTube dotyczących ochrony danych osobowych
(https://www.youtube.com/t/privacy).

Korzystanie z Vimeo
Na naszej witrynie internetowej korzystamy z wtyczek Vimeo Inc. (555 West 18th Street New York, Nowy Jork 10011, USA; “Vimeo”) w celu
włączenia filmów wideo portalu “Vimeo”.
Po wejściu na jedną ze stron naszej witryny internetowej, korzystających z takiej wtyczki, zostaje nawiązane połączenie z serwerami Vimeo,
przy czym wtyczka pokazywana jest na stronie w postaci informacji dla Twojej przeglądarki. W związku z powyższym do serwerów Vimeo
przekazywany jest zarówno Twój adres IP, jak również informacja o odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych. W czasie zalogowania
do Vimeo informacja ta zostaje przyporządkowana przez Vimeo do Twojego osobistego konta użytkownika. Podczas korzystania z funkcji
wtyczki (np. włączenie materiału wideo poprzez uruchomienie odpowiedniego przycisku) do Twojego konta na Vimeo przyporządkowywane są także te informacje.
Twoje dane mogą zostać przesłane do Stanów Zjednoczonych.
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego
interesu, polegającego na dostosowanym do potrzeb i zorientowanym na osiągnięcie celu kształtowaniu naszej witryny internetowej oraz
prawnie uzasadnionego interesu Vimeo polegającego na analizie rynku oraz ulepszaniu swoich usług w sposób celowy i zgodny z
zapotrzebowaniem. Z przyczyn, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji, masz w każdej chwili prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Jeśli nie chcesz, aby serwis Vimeo przyporządkowywał zebrane informacje bezpośrednio do Twojego konta na Vimeo, przed wizytą na naszej
witrynie internetowej musisz wylogować się z Vimeo. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz dalej idącego korzystania
i przetwarzania danych przez Vimeo, a także Twoich praw z tym związanych i możliwości ochrony Twojej prywatności znajdziesz we wskazówkach
dotyczących ochrony danych osobowych przez Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Używanie czcionek Google
Na naszej stronie internetowej stosujemy czcionki Google firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia;
„Google”).
Przetwarzanie danych służy jednolitej prezentacji czcionek na naszej stronie internetowej. W celu załadowania czcionek podczas
wywoływania strony zostaje nawiązane połączenie z serwerami Google. Przetwarzane i przekazywane do Google są przy tym m.in. adres IP
użytkownika oraz informacje dotyczące używanej przez niego przeglądarki. Dane te nie są łączone z Państwa kontem Google. Państwa dane
mogą ewentualnie zostać przesłane do USA. Transferów danych do Stanów Zjednoczonych nie reguluje żadna decyzja Komisji Europejskiej
stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Przekazywanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych jako
odpowiednich gwarancjach ochrony danych osobowych; są one dostępne do wglądu na stronie:
https://policies.google.com/privacy/frameworks .
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z uwagi na nasz przeważający, prawnie uzasadniony interes
polegający na kształtowaniu naszej strony internetowej w sposób estetyczny i przyjazny dla użytkownika. Z przyczyn, które wynikają ze
szczególnej sytuacji użytkownika, ma on w każdej chwili prawo sprzeciwić się opartemu na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzaniu
dotyczących jego danych osobowych poprzez przekazanie nam stosownej informacji.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych i ochrony danych można znaleźć na stronach https://www.google.de/intl/de/policies/ i
https://developers.google.com/fonts/faq.

Używanie czcionek Adobe
Na naszej stronie internetowej stosujemy czcionki Adobe firmy Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business
Campus, Dublin 24, Irlandia; „Adobe”).
Przetwarzanie danych służy jednolitej prezentacji czcionek na naszej stronie internetowej. W celu załadowania czcionek podczas
wywoływania strony zostaje nawiązane połączenie z serwerami Adobe. Przetwarzane i przekazywane do Adobe są przy tym m.in. adres IP
użytkownika oraz informacje dotyczące używanej przez niego przeglądarki i systemu operacyjnego. Państwa dane mogą ewentualnie zostać
przesłane do państw trzecich, np. do USA i Indii. Transferów danych do Stanów Zjednoczonych i Indii nie reguluje żadna decyzja Komisji
Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Przekazywanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzulumownych
jako odpowiednich gwarancjach ochrony danych osobowych; są one dostępne do wglądu na stronie:
https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z uwagi na nasz przeważający, prawnie uzasadniony interes
polegający na kształtowaniu naszej strony internetowej w sposób estetyczny i przyjazny dla użytkownika. Z przyczyn, które wynikają z
szczególnej sytuacji użytkownika, ma on w każdej chwili prawo sprzeciwić się opartemu na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzaniu
dotyczących jego danych osobowych poprzez przekazanie nam stosownej informacji. Więcej informacji na temat przetwarzania danych i ochrony
danych można znaleźć na stronach https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html
i https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html .

Prawa osób, których dane dotyczą, i okres przechowywania danych

Okres przechowywania zapisanych danych
Po całkowitej realizacji umowy dane zostają zapisane najpierw na czas trwania okresu gwarancyjnego, a następnie z uwzględnieniem
ustawowych, a w szczególności wynikających z prawa podatkowego i handlowego terminów przechowywania danych, a po upływie terminu
usunięte, o ile nie wyraziłaś/-eś zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.

Prawa osoby zainteresowanej
Jeżeli spełnione są wymogi ustawowe, przysługują Ci następujące prawa zgodnie z art. 15-20 DSGVO: prawo do informacji, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz możliwości transferu danych.
Oprócz tego, zgodnie z art. 21 (1) DSGVO, przysługuje Ci prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych, które opiera się na art. 6 (1) f DSGVO,
jak również na przetwarzanie dla potrzeb reklamy bezpośredniej.

Prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 DSGVO masz prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych
osobowych nie odbywa się zgodnie z prawem.

Prawo sprzeciwu
Jeśli podstawę opisanego tu przetwarzania danych osobowych stanowi nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 punkt 1 lit. f RODO,
użytkownik ma prawo sprzeciwu w każdej chwili wobec przetwarzania danych ze skutkiem na przyszłość z przyczyn wynikających z jego
szczególnej sytuacji.
Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych zostanie zakończone, chyba że będziemy mogli udowodnić bezwzględne przyczyny
przetwarzania nienaruszające ochrony, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub jeśli przetwarzanie służy
dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Jeśli dane osobowe przetwarzane są w celu reklamy bezpośredniej, w każdej chwili można się temu sprzeciwić, przekazując nam tę
informację. Po wniesieniu sprzeciwu zakończymy przetwarzanie danych w celach reklamy bezpośredniej.
ostatnia aktualizacja: 27.10.2020